نقد عرضه و تقاضا


نقد عرضه و تقاضا
برگزاری نشست تخصصی واکاوی نقد مصرف گرایی در جامعه و تیعات آن - 26 آبان ماه

دانشگاه فردوسی دانشگده

با همکاری و مشارکت انجمن های علمی  اقتصاد دانشگاه فردوسی