مناظره ضدبازاریابی در کلاب هووس


دبیرخانه ی بیست و دومین کنفرانس بین المللي ضدبازاریابی با همکاری خانم مونا ضابطی برگزار می نمايد.

مناظره علمی بازاریابی و ضدبازاریابی در پلتفرم کلاب هاوس با حضور اسرافیل شیرازی ارائه دهنده ی دکترین ضدبازاریابی و اساتید بازاریابی از دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی .