میکاییل شیرازی


درخت تو گر بار دانش بگیرد

به زیر آوری چرخ نیلوفری را

کسب معدل الف در ترم تحصیلی گذشته توسط میکاییل شیرازی عزیز را به ایشان بدلیل مساعی و تلاش مجدانه در کسب علم و تحصیل تبریک و تهنیت عرض نموده و بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از اساتید محترم و دانشمند دانشکده ی گیاه پزشکی دانشگاه بیرجند ابراز میدارم.

توفیقات روزافزونتان را آرزومندیم.

اسرافیل شیرازی

ریاست کنفرانس