خانم دکتر مریم نادرزاده گوارشگی


سرکار خانم دکتر مریم نادرزاده گوارشگی ، کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی،  به  کمیته علمی و داوری بیست و دومین سمینار ضدبازاریابی پیوست