تغییر برگزاری زمان سمینار


با توجه به شرایط حاکم بر جهان و انتشار جدید سویه امیکرون ،  تاریخ برگزاری بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی   به 25 تیرماه 1401 تغییر یافت