کلاس بازیگری کودکان و نوجوانان آپادانا


پنجشنبه ۲۳ دیماه ۱۴۰۰

کلاس بازیگری کودکان و نوجوانان در آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا با حضور مربی محترم دوره سرکار خانم فاطمه رحیم زاده از ساعت ۱۰ لغایت ۱۳ بر اساس متد اختصاصی آپادانا ،کتاب بازیگری و دیگر هیچ برگزار گردید.