دکتر احمد روستا


دکتر احمد روستا به ابدیت پیوست.

اندیشکده مطالعات کاربردی ضدبازاریابی بدینوسیله مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانواده محترم ایشان ابراز میدارد.

روحش شاد ،یادش گرامی باد.