جناب آقای دکتر وحید حجتی نیکو


 جناب آقای دکتر وحیدحجتی نیکو به عنوان دبیرعلمی بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی منصوب شدند