عرض تسلیت


خبر تلخ و تاسف بار بود!

درگذشت پدر همکار گرامی جناب آقای دکتر وحید حجتی نیکو عضو محترم و پژوهشگر اندیشکده ی مطالعات کاربردی ضدبازاریابی .

بدینوسیله ریاست واعضا کمیته های علمی و پژوهشی اندیشکده ضدبازاریابی مراتب تسلیت و همدردی خود را با جناب آقای دکتر حجتی نیکو و خانواده ی محترمشان اعلام می‌دارند.روحشان شاد ،یادشان گرامی.