دکتر فرزاد رمضانی راد


دکتر فرزاد رمضانی راد 

سخنران نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

جهت شرکت در وبینار ایشان با شماره های ذیل پوستر تماس حاصل نمایید.