دکتر وحید حجتی نیکو


دکتر وحید حجتی نیکو 

سخنران نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم.

جهت شرکت در وبینار ایشان با شماره های ذیل پوستر تماس حاصل نمایید.