کتابخانه مجازی جهان نوین


کتابخانه مجازی جهان نوین به جمع حامیان نهمین کنفرانس بین المللی نقد و‌ واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.