استارتاپ ماراوا


استارتاپ ماراوا به مدیر عاملی جناب مهندس بهرام رستمی به جمع حامیان نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.