صبح ملت نیوز


پایگاه خبری صبح ملت نیوز به جمع حامیان نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.