شرگت همکاران سیستم دزفول فردا


شرکت همکاران سیستم دزفول فردا به جمع حامیان نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.