کنفرانس نما


کنفرانس نما به جمع حامیان نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.