نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم


مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد با همکاری اندیشکده مطالعات راهبردی ضدبازاریابی و مراکز علمی و دانشگاهی ،نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم را 15 مردادماه 1400 در جزیره قشم برگزار می نماید.