هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم


هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم در دهم اسفند ۱۳۹۹ با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی در شهر اردبیل و مناظره علمی بازاریابی و ضدبازاریابی برگزار شد.

دبیرخانه هشتمین کنفرانس بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از کلیه عزیزانی که ما را در برگزاری هرچه بهتر و باشکوهتر رویداد یاری نمودند ابراز میدارد به امید همکاری های روزافزون و توفیقات بیشتر.