هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم برگزار گردید


هشتمین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزار سوم امروز یکشنبه ۱۰اسفندماه ۱۳۹۹ در دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی واحد اردبیل با برگزاری مناظره مارکتینگ-انتی مارکتینگ بین جناب آقای دکتر ایران زاده و اسرافیل شیرازی و با داوری جناب آقای دکتر انور عنایتی و دکتر امیر جبلی به پایان رسید.