دانشگاه علمی کاربردی مدیریت صنعتی اردبیل


دانشگاه علمی کاربردی مدیریت صنعتی اردبیل به جمع حامیان هشتمین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست