موسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین اردبیل


موسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین اردبیل به جمع حامیان هشتمین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست