جناب آقای دکتر وحید چوپانی


جناب آقای دکتر وحید چوپانی به کمیته علمی و داوری هشتمین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست