جناب آقای دکتر سید پدرام موسوی


 جناب آقای دکتر سید پدرام موسوی به کمیته علمی و داوری هشتمین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست