جناب آقای دکتر جاوید رخشانی


جناب آقای دکتر جاوید رخشانی به  کمیته علمی و داوری هشتمین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم  پیوست