جناب آقای دکتر علی پاکباز خسروشاهی


جناب آقای دکتر علی پاکباز خسروشاهی به  کمیته علمی و داوری هشتمین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم  پیوست