جناب آقای دکتر سید وحید سعادت


جناب آقای دکتر سید وحید سعادت، به  کمیته داوری هشتمین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم  پیوست