نخستین دوره تربیت مربی


اسرافیل شیرازی در گفتگو با نخست عنوان کرد.

نخستین دوره تربیت مربی در آموزشگاه سینمایی آپادانا جهت تدریس آموزه های کتاب بازیگری و دیگر هیچ بوسیله مربیان جوان برگزار گردید.

ادامه خبر در تصویر.