میشل کازانوا


متاسفانه میشل کازانوا ایران شناس و باستان شناس شهر سوخته بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت.

دبیرخانه هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم ضایعه درگذشت این محقق بزرگ را به جامعه علمی باستان شناسی تسلیت عرض می نماید.