آغاز بکار گروه پانتومایم آپادانا


گروه پانتومایم آپادانا به رهبری سرکار خانم زینب حمامی مقدم ،هنرجوی برتر سال ۱۳۹۹ رشته بازیگری سینما در آموزشگاه سینمایی آپادانا آغاز به کار کرد.

این گروه در حال حاضر مشغول تمرین و اجرای آثاری از مارسل مارسو می باشد.

دبیرخانه هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم توفیقات روزافزون ایشان را آرزومند است.