جناب آقای دکتر مهدی غفوری فرد


جناب آقای دکتر مهدی غفوری فرد، به  کمیته داوری هشتمین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم  پیوست