روز پژوهش


روز پژوهش بر اندیشمندان و پژوهشگران خجسته باد.

دبیرخانه هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت این روز فرخنده را به پاس تلاش های همه ی همکاران بزرگوار در کمیته علمی و داوری کنفرانس گرامی داشته و برای پژوهشگران بزرگوار در سراسر دنیا تندرستی و شادکامی آرزو می نماید.