تولید تابع تعهد


اسرافیل شیرازی ارائه دهنده دکترین ضدبازاریابی به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو درباره علت نارسایی های فعلی بازار و روند صعودی نامتعارف قیمت ها اظهار داشت: در دکترین ضدبازاریابی ، تولید تابعی از تعهد است نه تقاضا . ما تعهد را تولید متناسب با ارزش مصرفی کالا و خدمات تعریف می کنیم نه تولید با هدف تقویت ارزش مبادله ای آن.

دغدغه ی تولید باید رشد و بارورسازی باشد نه صرفا رفع نیاز.