آقای مهندس احسان قدردان


 جناب آقای مهندس احسان قدردان ، عضو هیئت علمی دانشگاه فنی حرفه ای به  کمیته داوری هشتمین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم  پیوست