فصلنامه پژوهش های نوین در مدیریت کار آفرینی و توسعه کسب و کار


فصلنامه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار به جمع حامیان هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.