مجله بین المللی آموزش به جمع حامیان کنفرانس پیوست


مجله بین المللی آموزش International Journal of Schooling دارای نمایه های ISC ( پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)وRICEST ( مرگز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری وزارت علوم) به جمع حامیان هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست فلذا مقالات برتر هشتمین کنفرانس نقد را که در حوزه مجله قرار دارند در یک ویژه نامه بصورت اختصاصی و برخط در سایت رسمی مجله منتشر می نماید.