درگذشت یک اسطوره


دیگو مارادونا اسطوره ی آرژانتینی فوتبال در سن ۶۰ سالگی بر اثر ایست قلبی در خانه اش درگذشت.دنیا در شوک از دست دادن این بازیکن فوق العاده ی آرژانتینی .