کتاب جدید طرح کسب و کار به بازار آمد


کتاب جدید طرح کسب و‌کار ، محصول تلاش مشترک دکتر علیرضا مقدسی و خانم دکتر رامونا میرحاجیان از اعضا محترم کمیته علمی و‌داوری هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم به بازار آمد.