مصرف گرایی تعاملات انسانی را از بین می برد


انتی مارکتیگ در دیدگاه خود معتقد است: مارکتینگ دنیا را فروشگاهی می داند که در آن هر چیزی قابل داد و ستد است 
و سهم متمولان برخورداری از مواهب و محرومان تحسر و تاسف است  .در پاسخ به پرسش های حاضران در جلسه این گزینه مطرح شد که  بازاریاب برای تامین سود بیشتربرای خود و همچنین  صاحبان ابزار تولید و سرمایه با تحریک  مصرف کننده را مسخ می نماید و با فروش و عرضه بیشتر کالا در تقاضای عمومی و تشدید نیازهای کالایی جهت تامین منافع خود همواره این چرخه تجدید می کند طوری که اکنون کلیه خدمات و تولیدات در گرداب بازاریابی و عرضه هر چه بیشتر در جهت تامین منافع فرد یا افرادی خاص گرفتار شده اند و موجبات ضایع شدن  منافع عمومی و حداکثری جامعه و هدر رفت سرمایه ها فراهم گردیده است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر در دیدگاه بازاریابی هر فرد کالای است که کالاهای دیگر را می بلعد و به مصرف می رساند  و سطح ارزش و پایگاه اجتماعی افراد تابعی از سطح دسترسی وی به کالاها و محصولاتی است که مصرف می نماید و در این هجمه مصرف گرایی برای کسب سطح بالاتر متغیرهای غیراخلاقی جایگزین نظام های ارزشی و کهن الگوهای جوامع  می گردد و در نهایت  در این نظام فکری ماهیت انسانی جامعه قربانی تمایلات کارتل های امتیاز طلب منفعت جو می شود.
شیرازی با تحلیل و نقد عوامل موثر بر کارآمد بودن اقتصاد در هر جامعه ای پرداخت و این نکته را مطرح کرد که مصرف گرایی و ترویج آن براساس مؤلفه های بازاریابی جز هدر رفت منابع طبیعی و دور کردن افراد از نیازهای واقعی و برهم خوردن تعادل و ایجاد منفعت طلبی برای اقشاری خاص نتیجه ای در بر نداشته است  و در این میان انتی مارکتینگ تلاش می کند با باز کردن پرانتزهایی در زمینه نقد و واکاوی بازاریابی این نکته را متذکرشود ترویج مصرف گرایی ضمن فروپاشی معیارهای اخلاقی تعاملات انسانی را از بین خواهد برد و با برهم خوردن نظم طبیعی دنیا و منابع اولیه چیزی جز نابودی در انتظار نیست.

 ایسنا  قدس انلاین نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم