استاد محمد رضا شجریان جاودانه شد


هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق  ثبت است بر جریده عالم دوام ما 

خسرو آواز ایران آسمانی شد.

ریاست و کادر علمی و داوری هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت این ضایعه ی دردناک را به عموم ملت و خانواده محترم شجریان تسلیت عرض می نماید. 

پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۳۹۹