دکتر مریم عبدلی


برگزاری کارگاه مجازی تحلیل کمی با دکتر مریم عبدولی عضو محترم کمیته علمی و داوری هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم .