مناظره علمی


مناظره علمی با موضوع بازاریابی و ضدبازاریابی بین دکتر سلیمان ایرانزاده و اسرافیل شیرازی با داوری دکتر انور عنایتی و وحید حجتی نیکو

دانشگاه تبریز 10 اسفند 1399

ثبت نام : Iccam.ir