آقای مهندس سیدعمادالدین امامی فر


جناب آقای مهندس سیدعمادالدین امامی فر، مدیرعامل شرکت پارسا خدمات اعتماد، به جمع کمیته داوری هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.