آقای مهندس جعفر جعفرزاده


جناب آقای مهندس جعفر جعفرزاده ، کار آفرین برتر استان خوزستان، متخصص بازاریابی و مدیر مجموعه اهواز ملک به جمع کمیته داوری هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.