خانم سمیه صائب نیا


سرکار خانم سمیه صائب نیا به  کمیته داوری هشتمین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم  پیوست.