راه نجات پول ملی


 

در گفتگو با اسرفیل شیرازی ، ارائه دهنده ی دکترین ضدبازاریابی و ریاست اندیشکده ی خرد پژوهی ضدبازاریابی مطرح گردید.

فقط به ریال عرضه کنیم.

متاسفانه مدتهاست که شاهد کاهش قیمت ریال دربرابر ارزهای خارجی خصوصا هجمه های نابسامان افزایش قیمت دلار هستیم.

راه برون رفت از وضعیت بغرنجی که سالهاست دامنگیر اقتصاد و پول ملی شده ، نجات اقتصاد از دست سوداگران و دلالانی است که همه چیز در قاموسشان فروشی است.

پول دارای وجه کالایی و اجتماعی است.وجه کالایی پول در همه ی ارزها کارکردی یکسان دارد ، تسهیل و تسریع کننده داد و ستد است.لیکن وجه اجتماعی پول واجد پشتوانه ای با مختصات خزانه داران امین و سیاست گذاری های دقیق مالی و پولی و عزم و اراده ی ملی است.اگر امروز در دنیا دلار واجد ارزش می باشد و کالایی مورد وثوق در حفظ سرمایه بشمار می رود دلیلش پیشینه ی عالی صنعت و تجارتی است که توسعه ی جغرافیایی وجه اجتماعی دلار را با حفظ و تقویت ارزش آفرینی آن وجهه ی همت داشته است. برای اینکه بتوانیم پولمان را صادر کنیم و کارکرد کالایی و اجتماعی اش را بهبود بخشیم می بایست اعتماد به نفس داشته باشیم و تمامی داد و ستدها در داخل و خارج به ریال انجام شود.

لازم است تولید را تقویت کنیم و بساط انحصار و سیستم غلط ترفیعات و ترجیحات را برچینیم.بهترین استراتژی در روند رسیدن به رشد و توسعه پایدار و بهبود ارزش پول ملی ،اتحاد ملت است.این به معنای حذف و تقابل با دلار یا شوآف سیاسی نیست .سرمایه گذاری روی اتحاد ملی و حمایت از مردم در جهت تحقق آرمان ها و منافع ملی میتواند اقتصاد دلاریزه شده ی وابسته و مصرفی را که جزیره ی امن دلالان دزد و بازاریابان غارتگر است دگرگون سخاته و نقطه ی عطفی در حرکت به سمت نجات پول ملی و بهبود وضع معیشتی مردم و رکوردهای دولت گردد.

اندیشکده ی خرد پژوهی ضدبازاریابی