سرکار خانم سیمین صفوی


 . سرکار خانم سیمین صفوی به  کمیته داوری هشتمین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم  پیوست.