وارثان خیام وارد عمل شدند


در بین اخبار بد این روزها شنیدن حرکت علمی یک گروه هفت نفره از دانشجویان ستاره شناس به رهبری اسماعیل مرادی دانشجوی نخبه ی فیزیک و دبیر انجمن فیزیک دانشگاه پیام نور فریمان برای ثبت و ضبط پدیده ی نجومی گرفت که از آفریقا آغاز گردیده و وارد اقیانوس هند میشود و در خاک پاکستان قرار خواهد یافت امیدبخش و مباهات آمیز است.

شایان ذکر است نامبرده با هزینه ی شخصی خود پژوهشگاهی تخصصی در علم نجوم اطراف فریمان ایجاد کرده و دبیر تنها کانون دانشجویی پرواز هواپیماهای مدل دانشگاه پیام نور می باشد .

آفرین به اساتید راهنمای این دانشجویان نخبه ، جناب آقایان دکتر حمیدرضا یوسف زاده و محسن کوهستانی که با هدایت و رهنمودهای مفیدشان محرک اینچنین اقدامی شایسته و پیشرو گردیده اند.

دبیرخانه و کادر علمی و داوری بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی این حرکت شایسته را ارج نهاده و توفیقات روزافزون پرچمداران عرصه ی علم و دانش را در مرکز شایسته و نخبه پرور پیام نور فریمان آرزومند است.