حکیم ابوالقاسم فردوسی


زادروز بزرگ ترین حماسه سرای جهان ،حکیم ابوالقاسم فردوسی بر سراسر خردورزان و پارسی گویان جهان خجسته باد.