نجف دریابندری جاودانه شد


نجف دریابندری نویسنده و مترجم بزرگ ایرانی در سن ۹۰ سالگی به ابدیت پیوست و جاودانه شد.