دکتر رضا محمدی درویش وند


جناب آقای دکتر رضا محمدی درویش وند به  کمیته داوری بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی پیوست.